Wednesday, February 25, 2015

TÀI LIỆU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2015


Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra doanh nghiệp năm 2015. Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin về cuộc điều tra nêu trên với các doanh nghiệp, Cục Thống kê đưa các thông tin và tài liệu cần thiết lên trang blog này để các doanh nghiệp tiện tham khảo và sử dụng.

Các thông tin cần thiết về điều tra doanh nghiệp năm 2015, có thể tải về từ các link bên dưới.

1. Quyết định số 13/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:
https://app.box.com/s/p70nz7fv4kmhs75je7mbeizfjsa9p0o3
2. Các loại phiếu điều tra:
- Phiếu số 1A/ĐTDN-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, HTX năm 2014
https://app.box.com/s/i5ycx6d4qowfx4h4klmyul2ym7ngou3f
- Phiếu số 1A.1/ĐTDN-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2014
https://app.box.com/s/xw05h4b6podyz9d9e4wky1jn2p5j4nrh
- Phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2014
https://app.box.com/s/nvat5logss6fkrfmyh3nw5yhmrsr87r2
- Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2014
https://app.box.com/s/zjn7zy3zqjbkqslnhck6q4o8szpqs2ad
- Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2014
https://app.box.com/s/mem4dvv4nmbmyjuyeclg6dpdaimavl1d
- Phiếu số 1A.5/ĐTDN-VTKB: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát năm 2014
https://app.box.com/s/xpbz7t2bolg4jtuu7nemjupd1w0gkavr
- Phiếu số 1A.6/ĐTDN-LT Phần 1: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch năm 2014
https://app.box.com/s/90c4mwmg67mt49kjyo91ka2do2mw1wb2
- Phiếu số 1A.6/ĐTDN-LT Phần 2: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch năm 2014
 https://app.box.com/s/e4cwve87j18r63lvrchagg3e1egniyga
- Phiếu số 1A.7/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính năm 2014
https://app.box.com/s/ev2mm59ma0qyyk46w6sg9piz10f9hl96
- Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2014
 https://app.box.com/s/h6uqiyd4t5gymi5u1s0kz0qps8tcrnve
- Phiếu số 1A.9/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2014
 https://app.box.com/s/siha1as5t3ef9a932ah1x044446x1o5h
- Phiếu số 2/ĐTDN-ĐT Phần 1: Kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014
 https://app.box.com/s/1fw5a85bqogyb17m2ijfib83nr09f0vf
- Phiếu số 2/ĐTDN-ĐT Phần 2: Kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014
 https://app.box.com/s/voj3wk0i5odh3s3xt8nkrtp5wqcp8tvd
- Phiếu số 1Am/ĐTDN-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
 https://app.box.com/s/xw3lfpbjzxbkrod1r39a1rci48ygm268
- Phiếu số 1B/ĐTDN-DS: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp lập danh sách năm 2014
 https://app.box.com/s/8z6xp85j4m9dfhof1lys3gujw80gc6b9
- Phiếu số 1C/ĐTDN-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất kinh doanh
 https://app.box.com/s/p56lry5vj1783t4h5xlyvs6r5q48ksn1


Thursday, October 24, 2013

NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị  định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông kê...

Có thể tải toàn văn Nghị định vể xem từ link dưới đây:

https://app.box.com/s/dhcz8b719r28f8m002o9

Friday, December 7, 2012

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH 77 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Các doanh nghiệp vào từng địa chỉ sau để tải tài liệu về:

1. Những hướng dẫn mà doanh nghiệp cần tham khảo trước khi thực hiện các báo cáo:
https://app.box.com/s/te8oqov0p2jeoc5mtkn5
2. Các loại biểu mẫu báo cáo:
 https://app.box.com/s/d1lg26y4dwfw07kbnm7h
3. Toàn bộ các văn bản về việc thực hiện chế độ báo cáo:
 https://www.box.com/s/7s4tddqly9wf0njuvsi1
4. Một số danh mục cần thiết cho việc báo cáo (công nghiệp, xuất - nhập khẩu dịch vụ):
- Danh muc xuất nhập khẩu Việt Nam:
https://www.box.com/s/l96yl3ez8kq57ieeqvii
- Danh mục sản phẩm công nghiệp:
https://www.box.com/s/2tjr7nmnmv1ihiklqsms