Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

TÀI LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin về cuộc Tổng điều tra nêu trên với các doanh nghiệp, Cục Thống kê đưa các thông tin và tài liệu cần thiết lên trang blog này để các doanh nghiệp tiện tham khảo và sử dụng.

Các thông tin cần thiết về cuộc Tổng điều tra (mẫu phiếu, hướng dẫn) có thể tải về từ các link bên dưới.

1. Quyết định số 1672/QĐ-TTg2. Công văn số 794 của UBND tỉnh


3. Tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra Kinh tế 2017

4. Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp:

Phiếu số 1A


- Phiếu 1A.1

Phiếu số 1A.2


- Phiếu số 1A.2m

Phiếu số 1A.3


Phiếu số 1A.4

Phiếu số 1A.5.1

Phiếu số 1A.5.2

- Phiếu số 1A.6.1


- Phiếu số 1A.6.2

Phiếu số 1A.7.1

- Phiếu số 1A.8

- Phiếu số 1A.9.1

- Phiếu số 1A.9.2

- Phiếu số 1A.9.3

- Phiếu số 1A9.4

- Phiếu số 1A9.5

- Phiếu số 1A.10

- Phiếu số 1Am


- Phiếu số 1C


- Phiếu số 1D

* Hướng dẫn ghi các loại phiếu trên
5. Các danh mục điều tra:
  
- Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007)

- Danh mục sản phẩm công nghiệp

- Danh mục năng lực mới tăng của công trình hoàn thành

- Danh mục nước và vùng lãnh thổ (mới)

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XU HƯỚNG SXKD NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO HÀNG QUÝ NĂM 2016

Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Cục Thống kê Long An, cung cấp tài liệu thông tin về "điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo". Các doanh nghiệp có thể vào các đường link bên dưới để tải về phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu điều tra. Chú ý, các doanh nghiệp thực hiện phiếu điều tra công nghiệp hàng tháng cũng phải thực hiện luôn phiếu này (có danh sách kèm theo bên dưới - ở mục 4), những doanh nghiệp nào không có tên trong danh sách sẽ không thực hiện phiếu điều tra theo phương án này.

1 Quyết định ban hành phương án điều tra:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yZjlNQmFWNEZrWUk/view?usp=sharing

2. Phiếu phỏng vấn, chỉ có 1 phiếu duy nhất, tuy nhiên cục Thống kê sử dụng hình thức dạng file EXCEL và dạng Form WORD, doanh nghiệp có thể tùy chọn tải về điền trực tiếp trên máy tính, sau khi điền vào đầy đủ thông tin theo yêu cầu, doanh nghiệp gữi lại cho Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng qua E-mail: vanchuan1967@gmail.com

- Mẫu phiếu định dạng excel:
http://www.mediafire.com/download/id4v06pg8mimzam/phieu_dieu_tra_xu_huong_SXKD_QUY.xlsx

- Mẫu phiếu định dạng Word:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yYjM3Rmx6TjZMeFU/view?usp=sharing

3. Giải thích phiếu điều tra:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yZVVVby1tZnh3cTg/view?usp=sharing

Trân trọng!
--- Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê ---


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị  định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông kê...

Có thể tải toàn văn Nghị định vể xem từ link dưới đây:

https://app.box.com/s/dhcz8b719r28f8m002o9

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH 77 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Các doanh nghiệp vào từng địa chỉ sau để tải tài liệu về:

I. Những hướng dẫn mà doanh nghiệp cần tham khảo trước khi thực hiện các báo cáo

II. Các loại biểu mẫu báo cáo:
* Báo cáo tháng:
- Báo cáo hoạt động SXCN: 01-CS/SXCN;
- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa: 01-CS/XKHH;
Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa: 01-CS/NKHH;
Báo cáo vốn đầu tư thực hiện: 1-CS/VĐTƯ;
Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài: 01-CS/ĐTNN;
* Báo cáo quý:
Báo cáo vốn đầu tư thực hiện: 02-CS/ VĐTƯ;
Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài: 02-CS/ XKDV;
Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài: 02-CS/ NKDV;

III. Toàn bộ các văn bản về việc thực hiện chế độ báo cáo

IV. Một số danh mục cần thiết cho việc báo cáo (công nghiệp, xuất - nhập khẩu dịch vụ)
- Danh muc xuất nhập khẩu dịch vụ Việt Nam:
  + Danh mục xuất nhập khẩu dịch vụ
  + Giải thích danh mục xuất nhập khẩu dịch vụ
- Danh mục sản phẩm công nghiệp